Kurs WWW

Zapisz si? na kurs "Strona internetowa dla zielonych"
.

Witam Cie na mojej stronie internetowej

PDF Drukuj Email
   wtorek, 04 września 2012 13:59

Jest wiele aplikacji umo?liwiaj?cych realizacje strony internetowej i na dodatek darmowych. Uruchomienie strony www w oparciu o system CMS zajmuje w zale?no?ci od posiadanego serwera jakie? 10 do 30 minut. Nie trzeba zna? j?zykw programowania ani hipertekstowego j?zyka znacznikw. Inaczej mwi?c uruchomienie i obs?ucha ogranicza si? do wype?nienia kilku formularzy i przekopiowania kilkudziesi?ciu plikw. Podstawowe zarz?dzanie stron? odbywa si? za pomoc? prostych w obs?udzemodu?wu?ytkownika, zazwyczaj w postaci stron www zawieraj?cych formularze. Tre?? jaka mo?e by? dodawana to teksty, grafiki, obrazki, zdj?cia, pliki multimedialne. Dodatkowym atutem u?ycia CMSa dla swojej witryny jest mo?liwo?? skorzystania z pewnych i sprawdzonych rozwi?za?. Wiele firm i instytucji rz?dowych ma budowane portale w oparciu o darmowe systemy zarz?dzania tre?ci?.

Więcej…
 

PDF Drukuj Email
   wtorek, 04 września 2012 13:59

Tak prosto z mostu. Nie warto jest si? uzale?nia? od firm ktre buduj? autorskie CMSy dodatkowo p?atne. Cz?sto kusz? one niewielk? kwot? zakupu jednak dopiero p?niej dowiadujemy si?, ?e koszty oprogramowania wcale nie s? ma?e. Za ka?dy modu? dodatkowy, np. galeri? trzeba ekstra zap?aci?. Je?eli wynegocjujemy galerie za darmo to trzeba zap?aci? np. za newslettera i ka?de inne rozszerzenie. Firmy pobieraj? op?aty za dostosowanie i instalacj? takiego oprogramowania, bo przecie? to ich autorski system i tylko oni wiedz? jak go zainstalowa?. Musimy zap?aci? za ka?d? zmiana funkcjonalno?ci i dostosowanie pod klienta takiego oprogramowania.

Więcej…